logo

شرکت سپاس سپهر سپنتا به عنوان گسترده ترین شبکه توزیع نوین خرما با هدف تأمین و توزیع و فروش خرما در تاریخ 4/9/1388 تحت شماره 365477 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت گردید و به عنوان حرکتی پیشتاز در جهت نوین سازی ساختار تولید و توزیع انواع خرما مورد بهره برداری قرار گرفت.
شرکت سپاس سپهر سپنتا با سیستم مدیریتی جوان در راستای تحقق سیاستگذاری به روز در امر فروش از بازاریابان مجرب و فن آموز، که با گذراندن دوره های تخصصی خود در امر بازاریابی چریکی، از مشتری مداری تا مشتری نوازی کار خود را وسعت داده و هر روز در حال پیشرفت و توسعه کاری خود می باشد.